தொகுத்தளிப்பு உதவித்துளிகள்

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.